ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ต่อใบขับขี่ เริ่มบังคับใช้ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ต่อใบขับขี่ เริ่มบังคับใช้ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

     กรมการขนส่งทางบกเปิดเผยรูปแบบใบรับรองแพทย์แบบใหม่สำหรับใช้ประกอบคำขอรับใบขับขี่ใหม่และต่อใบขับขี่ เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

     ก่อนหน้านี้ กรมการขนส่งทางบกประกาศถึงผู้ที่ต้องการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ทั้งการขอรับใบขับขี่ใหม่ และการต่ออายุใบขับขี่ จำเป็นต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์รูปแบบใหม่ตามมาตรฐานของแพทยสภาเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการทุกครั้ง รวมถึงการเปลี่ยนชนิด และการเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถ เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

     โดยใบรับรองแพทย์ตามมาตรฐานของแพทยสภาดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ผู้ขอรับรองสุขภาพตนเอง และส่วนของแพทย์ตรวจรับรอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัวหรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นสมควรว่าอาจเป็นอันตรายในการขับรถตามที่แพทยสภากำหนด

100

     ทั้งนี้ ใบรับรองแพทย์ดังกล่าวในส่วนที่ผู้ขอรับรองสุขภาพตนเอง (ส่วนที่ 1) นั้น จำเป็นต้องระบุถึงประวัติสุขภาพต่างๆ ได้แก่ โรคประจำตัว, อุบัติเหตุและการผ่าตัด, การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล, โรคลมชัก (ต้องมีประวัติจากแพทย์ผู้รักษาว่าปลอดจากอาการลมชักมากกว่า 1 ปี) และประวัติที่สำคัญอื่นๆ

     กรมการขนส่งทางบกระบุว่า การกำหนดข้อบังคับให้ผู้ขอรับใบขับขี่ใหม่ และขอต่อใบขับขี่ จำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์ทุกกรณี (จากเดิมที่ผู้ขอต่อใบขับขี่สิ้นอายุไม่เกิน 3 ปี ไม่จำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์) เพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงว่าสมรรถภาพทางร่างกายของผู้ขับรถอาจเปลี่ยนแปลงไปตามวัย และอาจมีโรคประจำตัวจนเป็นเหตุให้ร่างกายบกพร่องจนไม่สามารถขับรถได้ จึงมีความจำเป็นต้องตรวจสุขภาพเบื้องต้นว่ายังคงสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัย

 

 

กำลังโหลดข้อมูล