ข้อสอบใบขับขี่แบบใหม่หมวด 'ป้ายแนะนำ'

แบบข้อสอบสำหรับการทดสอบเพื่อขอรับใบขับขี่หมวด 'ป้ายแนะนำ' มีดังนี้:

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร?

            ก  ที่กลับรถ
            ข  ที่ห้ามกลับรถ
            ค  ที่ห้ามแซง
            ง  เริ่มต้นทางด่วน (ทางหลวงพิเศษ)

                      

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

            ก  ทางข้างหน้ามีที่กลับรถสามารถกลับรถได้บริเวณที่มีป้าย "จุดกลับรถ"
            ข  ห้ามกลับรถ
            ค  กลับรถได้เฉพาะรถยนต์
            ง  ให้เลี้ยวซ้าย

                      

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?


            ก  ที่กลับรถ
            ข  ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังคนข้ามทาง ถ้ามีคนกำลังเดินข้ามทางควรหยุดให้คนเดินข้ามทาง
            ค  ที่ห้ามคนข้ามถนน
            ง  ที่สำหรับคนพิการ