ข้อสอบใบขับขี่แบบใหม่หมวด 'เครื่องหมายพื้นทาง'

แบบข้อสอบสำหรับการทดสอบเพื่อขอรับใบขับขี่หมวด 'เครื่องหมายพื้นทาง' มีดังนี้:


เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?


ก  เพิ่มความระมัดระวัง แล้วหยุดรถ
ข  เพิ่มความระมัดระวัง เขตหยุดรับ-ส่ง
ค  ขับรถให้ช้าลงถ้าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยต่อรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางข้างหน้า ต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นให้ทาง
ง   เพิ่มความระมัดระวัง แล้วจอดรถ

                      

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร?

ก  เส้นชะลอความเร็ว
ข  ให้เลี้ยวรถได้
ค   ห้ามเลี้ยวรถ
ง   ให้จอดรถได้

                      

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร? 


ก  ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
ข  ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ค  ให้ขับรถไปทางเดียวด้านซ้าย
ง   รถที่อยู่ด้านเส้นทึบห้ามผ่านหรือคร่อมเส้นทึบ แต่รถที่อยู่ด้านเส้นประอาจแซงได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัย

                      

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?  


ก  สามารถเปลี่ยนช่องเดินรถหรือช่องจราจรหรือสามารถแซงได้
ข  ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร
ค  ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร
ง  ให้ขับรถไปทางเดียวด้านซ้าย ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร

                      

 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

ก ให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลง และรีบเร่งเครื่องไปก่อน
ข  ขับรถให้ช้าลง หากเห็นรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางขวางหน้า ต้องหยุดรถก่อนถึงแนวเส้นให้ทาง
ค  ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างรวดเร็ว
ง  ให้ผู้ขับขี่ ขับรถให้ช้าลง แล้วแซงได้

                      

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

ก  ให้จอดรถทับเส้นได้ตลอดเวลา
ข  เขตหยุดรับ-ส่ง ได้ตลอดเวลา
ค  ให้หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวหยุดหรือเส้นให้ทาง เพื่อให้คนเดินเท้าข้ามทางผ่านไปก่อน
ง   ให้หยุดรถทับเส้นได้ตลอดเวลา
                      


เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ก  ขับรถภายในช่องจราจร ห้ามแซง ห้ามขับรถผ่านหรือคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด
ข  ขับรถให้ช้าลง ให้เลี้ยวขวา
ค  ขับรถไปทางด้านขวา ให้เลี้ยวซ้าย
ง   เพิ่มความระมัดระวัง ห้ามเลี้ยวซ้าย

                      

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ก  เพิ่มความระมัดระวัง และห้ามแซง
ข  ขับรถในช่องการจราจร ห้ามคร่อมเส้น แต่แซงได้
ค  เพิ่มความระมัดระวัง ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร
ง   ขับรถให้ช้าลง ขับรถคร่อมเส้นได้

                      

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ก  ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างรวดเร็ว เส้นให้ไปได้ทันที
ข  ให้ผู้ขับขี่ ขับรถให้ช้าลง แล้ว แซงได้
ค  ให้หยุดรถก่อนถึงแนวเส้นขวางทุกครั้ง
ง   ให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลง และรีบเร่งเครื่องไปก่อน

                      

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร 

ก  เขตหยุดรถ
ข  เขตหยุดรับ-ส่ง
ค  เขตปลอดภัย
ง   เขตจอดรถ

                      

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร

ก  ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทแยง ห้ามหยุดรถยกเว้นรถที่หยุดรอเพื่อเลี้ยวขวา
ข  รถยนต์ทุกชนิด จอดรถได้
ค  รถยนต์ทุกชนิด หยุดรถได้
ง   รถยนต์ทุกชนิด กลับรถได้