จัดเต็ม! ข้อสอบใบขับขี่แบบใหม่ล่าสุด

จัดเต็ม! ข้อสอบใบขับขี่แบบใหม่ล่าสุด
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

     เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมานั้น กรมการขนส่งได้ปรับเงื่อนไขการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ โดยต้องทำการทดสอบทั้งหมด 50 ข้อ (จากเดิม 30 ข้อ) รวมถึงต้องตอบถูกไม่น้อยกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ หรือเท่ากับ 45 ข้อเลยทีเดียว ซึ่งหากเตรียมพร้อมมาอย่างดีแล้ว เชื่อว่าไม่น่ายากเกินความสามารถแน่นอน


     เราจึงได้รวบรวมนำเอาข้อสอบใบอนุญาตขับขี่แบบใหม่ล่าสุด มาให้คุณผู้อ่านได้ทดลองทดสอบกันข้างล่างนี้:

 1. หมวดกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
 2. หมวดกฏหมายว่าด้วยจราจรทางบก
 3. หมวดเครื่องหมายพื้นทาง
 4. หมวดป้ายบังคับ
 5. หมวดป้ายเตือน
 6. หมวดป้ายแนะนำ
 7. หมวดมารยาทและจิดสำนึก
 8. หมวดเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
 9. หมวดการบำรุงรักษารถยนต์
 10. หมวดรูปภาพจราจร
 11. หมวดการรับรู้สถานการณ์อันตราย     หลักเกณฑ์การขอรับใบขับขี่ชนิดชั่วคราว (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีใบขับขี่)

     คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่ มีดังนี้

 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ถ้าเป็นผู้ขอใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
 2. มีความรู้ความสามารถในการขับรถ
 3. มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 5. ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 6. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 7. ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
 8. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

 

     หลักฐานประกอบคำขอ

 1. บัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา
 2. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

 

     ขั้นตอนการดำเนินการ

     ผู้ต้องการขอรับใบขับขี่ สามารถจองคิวอบรมด้วยตนเองพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ ณ สำนักงานขนส่งในพื้นที่ใกล้เคียง ทางที่ดีสามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 1584 หรือสำนักงานขนส่งพื้นที่ใกล้เคียงโดยตรง

 1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย -  ทดสอบการมองเห็นสี, ทดสอบสายตาทางลึก, ทดสอบสายตาทางกว้าง, ทดสอบปฏิกิริยาเท้า
 3. อบรม (ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง)
 4. ทดสอบข้อเขียนผ่านระบบ Electronic Examination (E-exam)
 5. ทดสอบขับรถ
 6. ชำระค่าธรรมเนียม / ถ่ายรูปพิมพ์ใบอนุญาต / จ่ายใบขับขี่