ประเดิมตรวจรถหรู เปิดชื่อ "488 คัน-ดีเดย์ 19 มิ.ย."

ประเดิมตรวจรถหรู เปิดชื่อ "488 คัน-ดีเดย์ 19 มิ.ย."

หมายเหตุ - รายชื่อผู้ครอบครองรถจดประกอบมูลค่าเกิน 4 ล้านบาท 448 คัน ที่นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่จะเรียกมาตรวจสอบล็อตแรก

กรุงเทพฯ 71 คัน

1.ฌฮ 4441 เฟอร์รารี เบนซิน นายพิชัย วีระสิทธิกุล 2.ฆญ 2941 เฟอร์รารี เบนซิน นายนิรันดร์ สุวรรณโชติ 3.ฎจ 2686 เฟอร์รารี เบนซิน นายนิรันดร์ สุวรรณโชติ 4.ญล 3190 จากัวร์ แก๊ส นางศิริดาวัลย์ ปวรินทรางกูร 5.ฆฉ 2574 จากัวร์ แก๊ส นางกาญจนา ศรีธระชิยานนท์ 6.ญล 7115 จากัวร์ แก๊ส บริษัท พอลส์ฟูดอินดัสทรี จำกัด 7.ญว 1745 จากัวร์ แก๊ส นางศรีพิศ เงินเอนก 8.ฆฆ 4197 จากัวร์ แก๊ส นางลัดดา ปันทวธานนท์ 9.ฆข 2643 จากัวร์ แก๊ส น.ส.กาญจนา คำพิทักษ์ 10.ฆง 7365 แลนด์ โรเวอร์ แก๊ส น.ส.ประภาพร สมบัติดี

11.ฌภ 5669 เบนซ์ แก๊ส นายทรงชัย อันนานนท์ 12.ฌภ 5643 เบนซ์ แก๊ส น.ส.ทิวาลักษณ์ ผลหาญ 13.ฌภ 4159 เบนซ์ แก๊ส นายวิทูร พวงมณี 14.ญพ 3112 เบนซ์ แก๊ส นายนพพร บุญรงค์ 15.ฎน 3535 เบนซ์ แก๊ส นางศิริกุล ขุนณรงค์ 16.ฎบ 2442 เบนซ์ แก๊ส น.ส.หรรษา มรรคไพสิฐ 17.ฌภ 7443 เบนซ์ แก๊ส นายอำนวย สุขเกษม 18.ฎถ 1406 เบนซ์ แก๊ส นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล 19.ฌย 9349 เบนซ์ แก๊ส นางวีร์สุดา ศรีรัตนไพฑูรย์ 20.ฌร 9349 เบนซ์ แก๊ส นายสรายุทธ ริรัตนพงษ์

21.ฌย 9029 เบนซ์ แก๊ส น.ส.สุทัตรา เมธเกรียงชัย 22.ฆข 2701 เบนซ์ แก๊ส นายพิพัฒน์ อนุชาตระกูล 23.ฆข 8752 เบนซ์ แก๊ส นายศรัณย์ เกียรติเทพขจร 24.ฆข 8816 เบนซ์ แก๊ส นายสมบูรณ์ เกียรติเทพขจร 25.ญอ 9336 เบนซ์ เบนซิน นางศรีพิศ เงินเอนก 26.ฌท 6889 เบนซ์ แก๊ส น.ส.วนิดา แจ่มแจ้ง 27.ญง 8563 เบนซ์ เบนซิน 28.ฆค 8014 เบนซ์ เบนซิน นางนิศาชล บุญถนอม 29.ญท 1879 เบนซ์ แก๊ส บริษัท รุ่งพัฒนาทวีลาภ จำกัด 30.ญฮ 3483 เบนซ์ แก๊ส 29/12/2554 นาย จารุเดช บุญคุ้มครอง

31.ฌส 9839 เบนซ์ แก๊ส นายสมยศ อวยพร 32.ฎน 1359 เบนซ์ เบนซิน นายวิโรจน์ วัฒนวรรณเวชช์ 33.1กช 7720 เบนซ์ เบนซิน นายศุภสิทธิ์ จารุไพศาลกิจ 34.ญณ 819 เบนซ์ แก๊ส นางพูนพิศมัย อินทรสุขศรี 35.ญษ 4886 เบนซ์ เบนซิน นายสิทธิพร จิระพจชพร 36.ญฬ 1964 เบนซ์ เบนซิน บริษัท ทีเอพี บิซิเนส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 37.ญช 2705 นิสสัน แก๊ส นายพีรวัส บุตรวงศ์ 38.ฌท 343 นิสสัน เบนซิน นายธวัชชัย ธัญญะเศรษฐ์ 39.ฆข 7159 นิสสัน เบนซิน นายนพพร ว่องวัฒนะสิน 40.ฎฮ 356 นิสสัน แก๊ส นายสมยศ อวยพร

41.ฌว 9689 นิสสัน แก๊ส นายรัฐภูมิ ลิ้มศิริตระกูล 42.ญฌ 1226 นิสสัน แก๊ส นายพรเทพ แสงศรี 43.ญห 4698 นิสสัน แก๊ส นายบุญชัย รุ่งเรืองสุริย 44.ญก 3101 นิสสัน แก๊ส นายพิบูลย์ บิลล่าเต๊ะ 45.ญฌ 5900 นิสสัน แก๊ส นายวรทรรศน์ พิงสุวรรณ 46.ฌน 4447 นิสสัน แก๊ส นายชาญณรงค์ ปิติเศรษฐการ 47.ฎอ 7149 นิสสัน แก๊ส นายวีระพัจน์ เกรียงเกษม 48.ฎอ 1102 นิสสัน แก๊ส นายสุรพัฒน์ นพรัตน์ 49.ญต 1794 นิสสัน แก๊ส นางมาลี แมมิ่ง 50.ฌฐ 646 นิสสัน แก๊ส นายสมยศ อวยพร

51.ญก 1203 นิสสัน แก๊ส นายณรงค์ศักดิ์ แสงธีระพานิชย์ 52.ฎอ 1163 นิสสัน แก๊ส นายสมบูรณ์ ชัยประสิทธิ์ 53.ญง 5086 นิสสัน แก๊ส น.ส.แสงระวี พานิช 54.ฎอ 7131 นิสสัน แก๊ส นายประกอบ เอี่ยมอรุณกิจ 55.ฌล 9629 นิสสัน แก๊ส นายวุฒิวิชิต ประเสริฐเลิศวิมล 56.ญผ 196 นิสสัน แก๊ส น.ส.ธัญธร เตชะบุญสม 57.ญก 1079 นิสสัน แก๊ส นายสัณหณัฐ ปรีชาศิลป์ 58.ฌน 2666 นิสสัน แก๊ส นายพิเชษฐ กังวาลณิธิพงศ์ 59.ญท 7735 ปอร์เช่ เบนซิน นายวรากร กติกาวงศ์ 60.ญน 4001 ปอร์เช่ เบนซิน พ.ต.ต.ธัชพงศ์ สารวนางกูร

61.ฌร 9220 ปอร์เช่ เบนซิน นายอนัฐพงษ์ วงศ์รุจิรนันท์ 62.ฎจ 4855 ปอร์เช่ เบนซิน นายสหรัส นฤคุปต์ชาญชัย 63.ฆช 8965 ปอร์เช่ เบนซิน บริษัท ควอลิตี้เมทัลอินดัสทรี จำกัด 64.ญฎ 1411 ปอร์เช่ เบนซิน นายสรวิชญ์ จตุจินดา 65.ฆง 2416 ปอร์เช่ เบนซิน นายอาทิตย์ เรืองสมบูรณ์ 66.ฆง 2380 ปอร์เช่ เบนซิน นายอากร เสน่ห์มหากุล 67.ฆช 2681 ปอร์เช่ เบนซิน นายอากร เสน่ห์มหากุล 68.ญว 6122 ปอร์เช่ เบนซิน นายชูศักดิ์ เศรษฐพินิจ 69.ฆง 2386 ปอร์เช่ เบนซิน นายอากร เสน่ห์มหากุล 70.ศจ 6699 ปอร์เช่ เบนซิน นายเติมพงศ์ ธัญญศิริ 71.ฌฮ 145 ปอร์เช่ เบนซิน นายโชติธัช เจริญชัยพงศ์

นนทบุรี 205 คัน

1.กย 1113 คาดิลแลค แก๊ส นายชนะ ชนะวัฒน์ 2.กย 2167 จากัวร์ แก๊ส น.ส.สุจิตรา ดอกแก้ว 3.กย 3964 จากัวร์ แก๊ส นายนิพันธุ์ ปรีชากาศ 4.กย 8065 จากัวร์ แก๊ส นายนที อนุภาสนันท์ 5.กย 8626 จากัวร์ แก๊ส 14/03/2555 นายธนัท ตันอนุชิตติกุล 6.กร 392 จากัวร์ แก๊ส นายวิระชัย ประจวบสุข 7.กย 8486 จากัวร์ แก๊ส พล.ต.ต.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข 8.กร 1946 จากัวร์ แก๊ส นายประเสริฐ ภัทราภรณ์ไพบูลย์ 9.กย 5828 จากัวร์ แก๊ส นายสมยศ อวยพร 10.กย 6814 จากัวร์ แก๊ส น.ส.อรนุช ชัยลิมปมนตรี

11.กย 7014 เบนซ์ แก๊ส น.ส.อารีย์ มณีรัตน์ 12.กย 5986 เบนซ์ แก๊ส นายประสิทธิ์ บุญโสฬส 13.กม 9473 เบนซ์ แก๊ส บริษัท ซี.เอ.ดี.เอส.(1994) จำกัด 14.กร 1448 เบนซ์ แก๊ส นางสันทนีย์ แซ่เลี้ยว 15.กย 5983 เบนซ์ แก๊ส นายธีรศักดิ์ ริยาพันธ์ 16.กย 8492 เบนซ์ แก๊ส นายมะนิตย์ ตะกรุดคง 17.กย 6514 เบนซ์ แก๊ส นายบุญมา โรจนาปิยาวงศ์ 18.กย 5870 เบนซ์ แก๊ส น.ส.สิริกัลยา พันธ์โกศล 19.กย 8724 เบนซ์แก๊ส นายสงัด แตงบัว 20.กย 5944 เบนซ์ แก๊ส น.ส.อัญชนา นกต่อ

21.กย 5876 เบนซ์ แก๊ส น.ส.แววตา หาญพล 22.กร 1437 เบนซ์ แก๊ส นายธีรพจน์ พงศ์ธนวิสุทธิ์ 23.กย 6253 เบนซ์ แก๊ส น.ส.กรกช อมรพงษ์ 24.กย 4710 เบนซ์ แก๊ส บริษัท โฟร์คิงส์ สตูดิโอ จำกัด 25.กย 4260 เบนซ์ แก๊ส นายฐานวัฒน์ วิบูลย์ธนสาร 26.กย 4584 เบนซ์ แก๊ส นายบัญญัติ พุ่มพวง 27.กร 2197 เบนซ์ แก๊ส น.ส.วรุณี ผิวนวล 28.กย 5880 เบนซ์ แก๊ส นายชลัช คงสุวรรณ์ 29.กร 2086 เบนซ์ แก๊ส นายเธียร รติธรรมกุล 30.กย 4954 เบนซ์ แก๊ส นายพากภูมิ แม้นเจริญ

31.กย 6065 เบนซ์ แก๊ส นางสุภาพร ชัยเจริญ 32.กย 5479 เบนซ์ แก๊ส น.ส.ทิพย์รัตน์ แซ่เตีย 33.กร 1185 เบนซ์ แก๊ส นายวรชัย เลิศไพรวัน 34.กย 4073 เบนซ์ แก๊ส นายสมศักดิ์ โพธิ์สิทธิสีดา 35.กย 3605 เบนซ์ แก๊ส นายสมชาย ฉ่ำสมบูรณ์ 36.กย 1960 เบนซ์ แก๊ส นางณีรนุช ศิริผล 37.กย 6750 เบนซ์ แก๊ส นายกัณหพงศ์ สังสิทธิ์อนุกูล 38.กย 4398 เบนซ์ แก๊ส 3 นางจิตรา แสงวัฒนาฤกษ์ 39.กย 4559 เบนซ์ แก๊ส นายนิมิตร ภาวศุทธิกุล 40.กย 340 เบนซ์ แก๊ส พล.ต. สุรพงศ์ ปราการรัตน์

41.กย 4948 เบนซ์ แก๊ส นายวรพจน์ เด่นวงศ์กุล 42.กย 5875 เบนซ์ แก๊ส นายนิมิตร ภาวศุทธิกุล 43.กย 5872 เบนซ์ แก๊ส นายศักดิ์พงษ์ ผลาศรีโรจน์ 44.กย 3902 เบนซ์ แก๊ส นายพนสิษฐ์ ตรีทิพย์ธิคุณ 45.กย 4705 เบนซ์ แก๊ส นายไพฑูรย์ เอื้อกิจธโรปกรณ์ 46.กย 3075 เบนซ์ แก๊ส นายธนธัส ขุนนุช 47.กย 6073 เบนซ์ แก๊ส นายนิมิตร ภาวศุทธิกุล 48.กย 6069 เบนซ์ แก๊ส นางอัจฉรา จรรยามั่น 49.กย 4809 เบนซ์ แก๊ส นายเกียรติภูมิ ขาดจัตุรัส 50.กย 5523 เบนซ์ แก๊ส นายบดินทร์ ศรีปิติวิทยา

51.กย 9082 เบนซ์ แก๊ส นายอดิเรก พลหินลาด 52.กย 3212 เบนซ์ แก๊ส นายวรงค์ศักดิ์ ตั้งปกรณ์ 53.กม 9532 เบนซ์ แก๊ส นายวรงค์ศักดิ์ ตั้งปกรณ์ 54.กย 1817 เบนซ์ เบนซิน บริษัท บางกอก อิงค์ แอนด์ โซลเว้นท์ จำกัด 55.กย 6186 เบนซ์ แก๊ส บริษัท เอสพีเอ็น เทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 56.กย 1516 เบนซ์ แก๊ส น.ส.นันทพร พึ่งประยูร 57.กย 2035 เบนซ์ แก๊ส น.ส.ฐนิตนันท์ ใจมิภักดิ์ 58.กย 3760 เบนซ์ เบนซิน นายอธิวัฒน์ คุณาเดชดี 59.กย 6937 เบนซ์ แก๊ส นางเขมจิรา แจ้วจิรา 60.กย 5883 เบนซ์ แก๊ส นายยุทธศักดิ์ เวศย์วรุตม์

61.กย 2966 เบนซ์ แก๊ส นายจรัส สระทองแมว 62.กม 8799 เบนซ์ แก๊ส บริษัท กูสเบอร์รี่ จำกัด 63.กย 6217 เบนซ์ แก๊ส นายชาญชัย แพรวพรายกุล 64.กย 5809 เบนซ์ แก๊ส นายมนัส เสือโพธิ์ 65.กย 7553 เบนซ์ แก๊ส น.ส.ฤชุดา อิ่มจาด 66.กย 5508 เบนซ์ แก๊ส นายพีรวัส อภิโชติพันธุ์ 67.กย 5282 เบนซ์ แก๊ส นายกรัณฑ์ ศุภพงษ์ 68.กท 2828 เบนซ์ แก๊ส นางปทุม ชนนิกร 69.กย 7369 เบนซ์ แก๊ส นายสรายุทธ ริรัตนพงษ์ 70.กย 3325 เบนซ์ เบนซิน น.ส.สิริพัชชา คงคางาม

71.กย 9404 เบนซ์ แก๊ส นางจิราภรณ์ อภิโชติภันธุ์ 72.กย 3281 เบนซ์ เบนซิน บริษัท บางกอก อิงค์ แอนด์ โซลเว้นท์ จำกัด 73.กย 3757 เบนซ์ เบนซิน นายเฟอร์ดินานด์ กูลลา วอน เดอ ลูว 74.กม 9665 เบนซ์ แก๊ส นายฐิติวัชร์ โควิบูลย์ชัย 75.กย 3749 เบนซ์ แก๊ส นายสันติสุข สร้อยระย้า 76.กย 5914 เบนซ์ แก๊ส นายสุธรรม บุญสถิตถาวร 77.กย 6341 เบนซ์ แก๊ส นายณัฐพล นวลจันทร์กุล 78.กย 6948 เบนซ์ แก๊ส พล.ต.ต.เพชรัตน์ แสงไชย 79.กย 6117 เบนซ์ แก๊ส นายสุรวุฒิ คูเจริญไพศาล 80.กย 7372 เบนซ์ แก๊ส นางยุพา ชัยนวสิน

81.กย 4524 เบนซ์ แก๊ส นางกาญจนา วิบูลย์วัฒนกิจ 82.กย 4526 เบนซ์ แก๊ส นายสุรชัย ศิริทัตธำรง 83.กย 8634 เบนซ์ แก๊ส นางรัตนา สุกุมลจันทร์ 84.กย 1694 เบนซ์ แก๊ส นายสุทัศน์ ทองสา 85.กย 6012 เบนซ์ แก๊ส นางสราภรณ์ สว่างศรี 86.กย 8652 เบนซ์ เบนซิน นายวงศ์วริศ ศิลป์ประสิทธิ์ 87.กย 3864 เบนซ์ แก๊ส นางสุวรรณี กวีญาณ 88.กย 5981 เบนซ์ แก๊ส น.ส.ริญรภัสร์ สุริยวสุรัฐกุล 89.กย 4369 เบนซ์ แก๊ส นายอรรถกร ตฤษณารังสี 90.กย 4854 เบนซ์ แก๊ส นายลาดหญ้า อูริยา

91.กย 5930 เบนซ์ แก๊ส 03/10/2554 นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล 92.กย 4855 เบนซ์ แก๊ส นายวิโรจน์ ทัตตินาพานิช 93.กย 2733 เบนซ์ แก๊ส นายกัณดิศ ศรีวรพันธุ์ 94.กย 3314 เบนซ์ แก๊ส นางพัชรี ริตพวง 95.กย 3861 เบนซ์ แก๊ส บริษัท พีพีเอ เมททอล (2003) จำกัด 96.กย 6477 เบนซ์ แก๊ส นายณรงค์ชัย แต้ประเสริฐ 97.กย 9137 เบนซ์ แก๊ส นางอุดมพร ปรานมนตรี 98.กย 6101 เบนซ์ แก๊ส นายพันธุ์วศิน วิไลแก้ว 99.กย 5926 เบนซ์ แก๊ส พ.อ.สุชาติ ธีระมงคลกุล 100.กย 6926 เบนซ์ แก๊ส นายศิวัจน์ โรจนเต็มศักดิ์

101.กย 3904 เบนซ์ แก๊ส นายสยาม ศรีรักยิ้ม 102.กย 5971 เบนซ์ แก๊ส น.ส.กัญชิสา บุญยาพรกุล 103.กย 5882 เบนซ์ แก๊ส นายอรรถวุฒิ ดิเรกวุฒิกุล 104.กย 3514 เบนซ์ แก๊ส นายเชา เตา ซาง 105.กย 5874 เบนซ์ แก๊ส นายปรีชา ใจบูชาศักดิ์ 106.กย 4075 เบนซ์ แก๊ส นายเจริญ พิศาลสาธุกิจ 107.กย 3822 เบนซ์ แก๊ส นายธนเศรษฐ์ โลทารักษ์พงศ์ 108.กย 4693 เบนซ์ แก๊ส นายธรรศ อุดมผลวณิช 109.กย 5165 เบนซ์ แก๊ส นายอิทธิพล ปภาวสิทธิ์ 110.กย 5918 เบนซ์ แก๊ส นายธวัชชัย เผ่าเหลืองทอง

111.กม 9474 เบนซ์ แก๊ส บริษัทโมดูล่า กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด 112.กย 3461 เบนซ์ แก๊ส นางกัญชร จันทร์สว่าง 113.กย 2506 เบนซ์ แก๊ส นายพงษ์ศักดิ์ โรจนวัชระ 114.กย 6772 เบนซ์ แก๊ส นางธิดารัตน์ พิศุทธิสุวรรณ 115.กย 4586 เบนซ์ แก๊ส 116.กย 5928 เบนซ์ แก๊ส นายสุเทพ บุญสถิตถาวร 117.กย 5474 เบนซ์ แก๊ส นางลี ซูจิน 118.กย 1231 เบนซ์ แก๊ส นายประมวล สุกทอง 119.กย 3865 เบนซ์ แก๊ส นายปิยพงษ์ อภิรัตตพันธ์ 120.กย 7851 เบนซ์ แก๊ส บริษัท เอสคูแลป คลินิก(เอเชีย) จำกัด

121.กร 1362 เบนซ์ แก๊ส บริษัท เค.พี.ฟาร์ม จำกัด 122.กย 5477 เบนซ์ แก๊ส หจก.น้ำเพชร 9994 123.กย 9032 เบนซ์ แก๊ส นายกรกฤช กิจดำรงชัย 124.กย 5478 เบนซ์ แก๊ส นายนิกร เพชรวีระกุล 125.กย 9346 เบนซ์ แก๊ส นายสราวุธ สิทธิรังสรรค์ 126.กย 6150 เบนซ์ แก๊ส บริษัท นิว เอเซีย ซี จำกัด 127.กย 390 เบนซ์ แก๊ส พล.ต.สุรพงศ์ ปราการรัตน์ 128.กย 3846 เบนซ์ แก๊ส นายกิตติศักดิ์ ขุนแก้ว 129.กย 2297 เบนซ์ แก๊ส น.ส.ศิริรัตน์ ด่านนภา 130.กย 6733 เบนซ์ แก๊ส น.ส.กฤศมน นากอนันต์ศิลป์

131.กย 5610 เบนซ์ เบนซิน นายสุรวุฒิ วิโรจนาภิรมย์ 132.กย 6185 เบนซ์ แก๊ส นายเพิ่มศักดิ์ ทองไพบูลย์ 133.กย 6967 เบนซ์ แก๊ส นายสมเกียรติ เติมทรัพย์สกุล 134.กย 6792 เบนซ์ แก๊ส นายจรัญ ธรรมรัตน์ 135.กย 4725 เบนซ์ แก๊ส นายอันลัส สุนทรศิริ 136.กย 1591 เบนซ์ แก๊ส นางกอบกุล ศิริบัญชาชัย 137.กย 6537 เบนซ์ แก๊ส นายศิวพงษ์ พัฒน์พงศ์พานิช 138.กย 4780 เบนซ์ แก๊ส นายธานินทร์ ศิวะโกศิษฐ 139.กย 1813 เบนซ์ เบนซิน บริษัท เอ็ม.มินิเฮ้าส์ จำกัด 140.กย 7646 เบนซ์ เบนซิน นายเสกสรรค์ เลิศสรรค์ศรัญย์

141.กย 7647 เบนซ์ เบนซิน นายพันธุ์วศิน วิไลแก้ว 142.กย 7611 เบนซ์ เบนซิน บริษัท เดอะ เฟิร์ส อินโฟร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด 143.กย 7320 เบนซ์ เบนซิน นายภักดี เศรษฐ์วรางกูร 144.กย 3373 เบนซ์ แก๊ส นายอูเลนบอร์ช ฮอร์สท์ เวอร์เนอร์ 145.กย 4361 เบนซ์ แก๊ส นางสาธิตา วัสดุวานิชย์ชัย 146.กย 7075 เบนซ์ แก๊ส นายดำรงค์ หงษ์ศิริกุล 147.กย 2917 เบนซ์ แก๊ส นางปราณี สถิตวราทร 148.กร 1206 เบนซ์ แก๊ส นางสุวิมล จรูญชาติ 149.กย 6223 เบนซ์ เบนซิน น.ส.ศรีวรรณ รักตพงศ์ไพศาล 150.กร 1184 เบนซ์ แก๊ส พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย

151.กร 1175 เบนซ์ แก๊ส นายกิตติ บุญชัชวาล 152.กร 1446 เบนซ์ แก๊ส น.ส.อรุณี แก้วพวง 153.กย 3013 เบนซ์ แก๊ส พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ 154.กร 1173 เบนซ์ แก๊ส น.ส.ใยธนา ทิมสุวรรณ 155. กร 1171 เบนซ์ แก๊ส น.ส.นันทวัน โออิคาว่า 156.กร 1440 เบนซ์ แก๊ส นายสมเกียรติ ชัยสุขหิรัญโภคิน 157.กย 6927 เบนซ์ แก๊ส น.ส.ภัทร์พิชชา ธนโชคบุญยรัตน์ 158.กย 5932 เบนซ์ แก๊ส นายชุมพล ศักดิ์สุรีย์มงคล 159.กร 1176 เบนซ์ แก๊ส นายธีระพล ตันติสุวรรณนา 160. กร 3146 เบนซ์ แก๊ส นางบุณณฎา เทพวรชัย

161.กร 1183 เบนซ์ แก๊ส นายสมพล กลิ่นสุคนธ์ 162.กร 1436 เบนซ์ แก๊ส น.ส.ศุธาภา อุตตะโมต 163.กร 2604 เบนซ์ แก๊ส นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 164.กร 1172 เบนซ์ แก๊ส นายเลิศนันท์ เหลาหชัยอรุณ 165.กร 2062 เบนซ์ แก๊ส นายธนาคาร โกฏคำลือ 166.กร 1190 เบนซ์ แก๊ส นางสรพิกา เตาะเจริญสุข 167.กร 6630 เบนซ์ แก๊ส นายฐานันดร์ โกมารทัต 168.กย 6052 นิสสัน แก๊ส นายวิษณุ อิ่มรส 169.กย 6113 นิสสัน แก๊ส นายสมบูรณ์ สอาดชูชม 170.กย 4000 นิสสัน แก๊ส นายบดินทร์ ศรีปิติวิทยา

171.กร 2087 นิสสัน แก๊ส นางสรพิกา เตาะเจริญสุข 172.กย 7164 นิสสัน แก๊ส นาย บัณฑิตย์ สายวิเศษ 173.กย 6067 นิสสัน แก๊ส นายวิษณุ อิ่มรส 174.กย 2920 นิสสัน แก๊ส น.ส.แจน ไทยเจริญ 175.กย 4411 นิสสัน แก๊ส พ.ต.อ.ประภากร ริ้วทอง 176.กย 4461 นิสสัน แก๊ส นายศราวุฒิ คงคลัง 177. กย 902 นิสสัน แก๊ส นาย ธงชัย สุวัฒนพันธ์ 178.กย 7175 นิสสัน แก๊ส นายไกรวิชญ์ เฮงสวัสดิ์ 179.กย 4295 นิสสัน แก๊ส นายพิสิษฐ์ วรพิมลพงศ์ 180.กย 356 ปอร์เช่ แก๊ส นาย สุทิน เหมมะรา

181.กย 2832 ปอร์เช่ แก๊ส นายสงวน คุรุเจริญพร 182.กย 6553 ปอร์เช่ เบนซิน นางยุภา ไชยปัญญา 183.กย 7062 ปอร์เช่ เบนซิน นายวุฒิไกร จินังกุล 184.กย 6093 ปอร์เช่ เบนซิน บริษัท กล้วย กล้วย ไร้ขีด (2011) จำกัด 185.กย 6095 ปอร์เช่ เบนซิน นายกฤษกร ธงพานิช 186.กย 9040 ปอร์เช่ เบนซิน บริษัท ไบ โอ เพาเวอร์ ซีสเตม (ไทยแลนด์) จำกัด 187.กร 606 ปอร์เช่ เบนซิน นายปราโมทย์ วีระพันธ์ 188.กย 7930 ปอร์เช่ เบนซิน พ.ต.อ.สุรพงษ์ ผิวงาม 189.กย 6267 ปอร์เช่ เบนซิน นายพศิน งามวงศ์ชน 190.กย 6679 ปอร์เช่ เบนซิน นายภิศัลย์ ภู่สุภานุสรณ์ 191.กย 9171 ปอร์เช่ เบนซิน นายขจร ชูบุญสุข 192.กย 9303 ปอร์เช่ เบนซิน นายกิจภูมิ ชาครโกวิทย์ 193.กย 9305 ปอร์เช่ เบนซิน นางพรทิพย์ กัญจนพฤกษ์ 194.กย 6249 ปอร์เช่ เบนซิน นาย ณรัฐ จิวาลัย 195.กร 2943 ปอร์เช่ เบนซิน นายปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์ 196.กย 9304 ปอร์เช่ เบนซิน นายสุรพล อัสสกุล 197.กย 9170 ปอร์เช่ เบนซิน น.ส.บุศรา ศรีรุ่งเรือง 198.กย 9410 ปอร์เช่ เบนซิน นายเสก ศรีแสงไทยสุข 199.กย 6725 ปอร์เช่ เบนซิน นายธรรมนูญ พรโรจนากูร 200.กย 6187 โรลส์-รอยซ์ แก๊ส นายศรัณย์ เกียรติเทพขจร

201.กย 7094 โตโยต้า แก๊ส นายโชคชัย เต็มอุดมภาค 202.กย 4460 โตโยต้า แก๊ส นาย ธิติพันธ์ ไชยวงค์ทอน 203.กย 6322 โตโยต้า แก๊ส พ.อ.บรมวิช วารุณประภา 204.กย 3282 โตโยต้า แก๊ส บริษัท อาศา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด 205.กย 6320 โตโยต้า แก๊ส นายมิง ฟง จัง

สระบุรี 86 คัน


1.กท 1562 จากัวร์ แก๊ส นายคมน์กฤตย์ สุนทรสุวรรณ (พระครูปลัดสิทธิวัฒน์) 2.กต 9677 จากัวร์ แก๊ส นางสาว นพรัตน์ ภู่แก้ว 3.กต 6976 จากัวร์ แก๊ส นางแก้วสวรรค์ ฤทธิ์เปี่ยม 4.กต 7742 แลนด์โรเวอร์ แก๊ส นางรุจิรา ธนาดำรงศักดิ์ 5.กต 5045 เบนซ์ แก๊ส นาย วรพจน์ ตั้งมนัสวงศ์ 6.กต 4580 เบนซ์ แก๊ส นาย ณัฐพนธ์ แสงดีจริง 7.กต 7378 เบนซ์ แก๊ส นาย สินชัย คงแก่นสาร 8.กท 139 เบนซ์ แก๊ส นาย กีรติ เอื้ออุดมเจริญชัย 9.กต 5669 เบนซ์ แก๊ส นาย ธานินทร์ชัย พุทธิชน 10.กต 4974 เบนซ์ แก๊ส นายปริญญา จันทร์ประภางกูร

11.กต 7513 เบนซ์ แก๊ส นายจารุวัฒน์ คำป้อง 12.กต 9762 เบนซ์ แก๊ส นายยศพรพณ อัครเดชาพาณิชย์ 13.กต 9761เบนซ์ แก๊ส บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด 14.กต 7507เบนซ์ แก๊ส นายมงคล ตั้งกิจโสภา 15.กท 2218 เบนซ์ แก๊ส นายสรรพร ตลอดสุข 16.กต 5287 เบนซ์แก๊ส นายสุริยะ วิริยสุนทรกุล 17.กต 9 เบนซ์ แก๊ส นายอนุรักษ์ วรรณฤกษ์งาม 18.กต 6300 เบนซ์ แก๊ส นาย ชัยพร พุกสาย 19.กต 5286 แก๊ส นายวินัย บุญพร 20.กต 9795 เบนซ์ แก๊ส นายธงไชย ปัญจพุทธานุภาพ

21.กต 7406 เบนซ์ แก๊ส นางนิภาพรรณ สุขวิมล 22.กต 7518 เบนซ์ แก๊ส นายพิเนต ตันศิริ 23.กต 7521 เบนซ์ แก๊ส นายพงศ์ศักดิ์ เงาศรี 24.กต 6218 เบนซ์ แก๊ส นายกู้เกียรติ ตระกูลดิษฐ 25.กต 5740 เบนซ์ แก๊ส จ่าโทจำรัส บัวเขียว 26.กต 9794 เบนซ์ แก๊ส นางสาวพิลาวรรณ สุขประเสริฐ 27. กต 3897 เบนซ์ แก๊ส พ.ต.ท.ประสงค์ พันธุ์สวัสดิ์ 28.กต 7511เบนซ์ แก๊ส นายวิชชุ ฟูจิตนิรันดร์ 29.กต 4628 เบนซ์ แก๊ส นายทวีศักดิ์ ประวิทย์ตานนท์ 30.กต 9022 เบนซ์ แก๊ส นาย ศิริชัย ศรีเจริญศิลป์

31.กต 6476 เบนซ์ แก๊ส นายอนันตชัย นิมิตภาคย์ 32.กต 6624 เบนซ์แก๊ส นายประจิม ฮอมณี 33.กต 7453 เบนซ์ แก๊ส นายนุกูล แต้ภักดี 34.กต 3977 เบนซ์ แก๊ส นาย แสงชัย วสุนธรา 35.กต 7198 เบนซ์แก๊ส นางมุกดา ผิวขำ 36.กต 3644 เบนซ์ แก๊ส นายจักริน ศรีเมืองธน 37.กต 7358 เบนซ์ แก๊ส นายอัครวัฒน์ กิตติธัญวัฒน์ 38.กต 4188 เบนซ์ แก๊ส นายวิสิทธิ์ กิตติพรพานิช 39.กต 4872 เบนซ์ แก๊ส นายพิชัย อิศรัตน์ 40.กท 912 เบนซ์ แก๊ส น.ส.นารีรัตน์ อัจฉริยอังกูร

41.กต 5551 เบนซ์ แก๊ส นางวราภรณ์ โปรยรุ่งโรจน์ 42.กต 677 เบนซ์ แก๊ส นายวินัย บุญวัฒนโสภณ 43.กต 8977 เบนซ์ แก๊ส นายพุทธิชัย ลักษมีเศรษฐ 44.กท 596 เบนซ์แก๊ส นาย ยุทธเดช โกวิทยะวงศ์ 45.กต 7623 เบนซ์แก๊ส นายสมหมาย แดงสวัสดิ์ 46.กต 5004 เบนซ์ แก๊ส นายสมยศ ส่งตระกูล 47.กท 2300 เบนซ์ แก๊สนางสาวมุธิตา ลักษมีเศรษฐ 48.กฉ 9746 เบนซ์ แก๊ส นายบรรพต นาให้ผล 49.กฉ 5995เบนซ์ แก๊ส พ.ต.ท.พรชัย พวงทอง 50.กต 9811 เบนซ์ แก๊สคุณหญิง กุสุมา แจ่มจำรัส

51.กต 9827 เบนซ์ แก๊ส นายอับดุลวาลี มาราสา 52.กจ 5455 เบนซ์ แก๊ส นางสาวสุจิตรา ศรีสุระพล 53.กท 137 เบนซ์ แก๊ส บริษัท เค.ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จำกัด 54.กท 478 เบนซ์ แก๊ส นายพิรัตน์ ชินรักษา 55.กต 7199 เบนซ์ แก๊ส นางจิตรา ละอองมณี 56.กต 4732 เบนซ์ แก๊ส นายนิธิศ สุขไพศาล 57.กต 3679 เบนซ์ แก๊ส นายคณิตพัฒน์ รีศิริวัฒนกุล 58.กต 7375 เบนซ์ แก๊ส นายจิฮุย หลิว 59.กต 7374 เบนซ์ แก๊ส นายธัชรินทร์ ปัทมศรีรัตนา 60.กต 7626 เบนซ์ แก๊ส นายสมคิด ลาภเรืองยศ

61.กต 7298 เบนซ์ แก๊ส นายมนูญ จินดาเจี่ย 62.กต 7296 เบนซ์ แก๊ส นายชัยณรงค์ มณีเวศย์วโรดม 63.กต 6490 เบนซ์ แก๊ส นายมงคล ลักษมีเศรษฐ 64.กต 6183 เบนซ์แก๊ส นาย กังวาล เจียรพันธุ์ 65.กท 477 เบนซ์ แก๊ส นายประเสริฐ จิรัสคามิน 66.กท 179 เบนซ์ แก๊ส นางสาวกสิณา วัธนารวี 67.กต 5962 นิสสัน แก๊ส หจก.พี.แอนด์.เอส.โรค คอนสตรัคชั่น อีควิปเม้นท์ 68.กต 7451 นิสสัน แก๊ส นายวิทยา ศิริวินิจ

69.กต 6188 นิสสัน แก๊ส นายเกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ 70.กต 6487 นิสสัน แก๊ส นายฤทธิ์ หอมแช่ม 71.กต 7450 นิสสัน แก๊ส นางสาวเกศราพร ศรีพันธุ์ 72.กต 6185 นิสสันแก๊ส นายธีรพงศ์ สุวรรณมหาชัย 73.กต 6431 นิสสัน แก๊ส นายฉลอง ชาลี 74.กท 2505 นิสสัน แก๊ส นางสาว พัทธ์ธีรา สมพรนิมิตกุล 75.กต 7309 นิสสันแก๊ส นายกริสน์ นวมทอง 76.กต 9835 นิสสัน แก๊ส ว่าที่เรือตรีดรงค์ สุวัฒนพันธ์ 77.กต 6112 นิสสัน แก๊ส นายสิทธิชัย อารยางกูร 78.กต 2528 นิสสัน แก๊ส นายพรศักดิ์ อ่อนอิน 79.กต 7506 นิสสัน แก๊ส นายสินชัย คงแก่นสาร 80.กต 5948 นิสสัน แก๊ส นายเอกธนาพงศ์ ห้วยหงษ์ทอง 81.กต 4541 นิสสัน แก๊ส นายวิจิตร จิตชัยเจริญ 82.กต 3754 นิสสันแก๊สนาย นิพนธ์ ทองชั้น 83.กจ 370 นิสสัน แก๊ส นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน 84.กต 7407 ปอร์เช่ แก๊ส นายบงกชธร บำรุงพืช 85.กต 9610 โรลส์-ลอย แก๊ส น.ส.อรณัส ลักษมีเศรษฐ 86.กต 9842โรลส์-ลอย แก๊ส นางสาวอรณัส ลักษมีเศรษฐ

พระนครศรีอยุธยา 59 คัน

1.กท 3846 จากัวร์ แก๊ส น.ส.สุจิตรา ดอกแก้ว 2.กจ 40 เล็กซัส แก๊ส นายวัสนัย ภู่พานิช (VP มอเตอร์) 3.กต 9560 โลตัส แก๊ส นายศักดิ์ชาย เกรียงสมุทร 4.กท 5124 เบนซ์ แก๊ส น.ส.ชุติมา ภูมิวณิชชา 5.กท 5517 เบนซ์ แก๊ส น.ส.สุจิตรา ศรีสุระพล 6.กท 5520 เบนซ์ แก๊ส นายสินชัย คงแก่นสาร 7.กท 5309 เบนซ์ แก๊ส นายสรกฤช ธนาดำรงศักดิ์ 8.กท 1097 เบนซ์ แก๊ส นางนาตยา ผลวิเศษ 9.กท 1532 เบนซ์ แก๊ส นายกิตติพงศ์ ผลประยูร 10.กท 1533 เบนซ์ แก๊ส นายธนะชัย ไกรสิทธิพงศ์ 11.กท 3069 เบนซ์ แก๊ส นางศุภลักษณ์ อภิรักษ์เดชาชัย 12.กท 5884 เบนซ์ แก๊ส นายสมบัติ ไชยรัตนตรัย 13.กท 2172 เบนซ์ แก๊ส นางศรัณยา สีน้ำเพชร 14.กท 3057 เบนซ์ แก๊ส นายสุขสันต์ จันทร์วิกูล 15.กท 367 เบนซ์ แก๊ส นายธเดช สุขอนันต์ 16.กท 5094 เบนซ์ แก๊ส นายสมศักดิ์ จิตติมิต 17.กท 1310 เบนซ์ แก๊ส เบนซ์ นางดวงทิพย์ ดวนด่วน 18.กท 5426 เบนซ์ แก๊ส นาย เชาวลิต แจ้งไชย 19.กธ 4398 เบนซ์ แก๊ส นายศิริเดช วันฤกษ์ 20.กท 3058 เบนซ์ แก๊ส นางพัชรี ทิพยโสธร

21.กท 3065 เบนซ์ แก๊ส นายเยื่อ ฤกษ์รูจี 22.กต 7323 เบนซ์ แก๊ส พล.ต.ต.อรรถกร ทิพยโสธร 23.กท 4832 เบนซ์ แก๊ส นางดุจฤดี ทีปไพบูลย์ 24.กท 5110 เบนซ์ แก๊ส น.ส.ปิยากร ทวีแก้ว 25.กต 8032 เบนซ์ แก๊ส นายสว่าง บุญสิทธิ์ 26.กท 5095 เบนซ์ แก๊ส นายนักรบ ประจักษ์วงษ์ 27.กต 9402 เบนซ์ แก๊ส น.ส.พิมพ์วัลลีย์ เพียรสถาพร 28.กท 3843 เบนซ์ แก๊ส นางเฉลิมรักษ์ สุรัสวดี 29.กท 5096 เบนซ์ แก๊ส นายชัยรัช โพธิภักดิ์ 30.กท 667 เบนซ์ แก๊ส นาย ประเสริฐ ลีเลิศวงศ์ภักดี

31.กท 3522 เบนซ์ แก๊ส นายฉัตรชัย ทรัพย์สำราญ 32.กท 5646 เบนซ์ แก๊ส นายสมเกียรติ แซ่เจี่ย 33.กต 9408 เบนซ์ แก๊ส นางเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์ 34.กท 7258 เบนซ์ แก๊ส นางดาริน สวัสดิกำธร 35.กต 940 เบนซ์ แก๊ส พ.อ.ชมพล อามระดิษ 36.กต 9404 เบนซ์ แก๊ส นางอลิสรา ชมภูทีป 37.กท 3754 เบนซ์ แก๊ส นางดาริน สวัสดิกำธร 38.กท 7255 เบนซ์ แก๊ส นางดาริน สวัสดิกำธร 39.กท 7253 เบนซ์ แก๊ส นายพงษ์ภูวสิษฐ์ ศรีดาวเรือน 40.กท 1378 เบนซ์ แก๊ส นางวิชชุณีย์ สุรฤทธิพงศ์

41.กท 3085 เบนซ์ แก๊ส นายอนุชาติ โปรา 42.กท 1407 เบนซ์ แก๊ส น.ส.วราศรี อัจฉริยะเดชา 43.กท 4984 เบนซ์ แก๊ส นายชาติชาย สวัสดิกำธร 44.กท 3425 เบนซ์ แก๊ส นางดาริน สวัสดิกำธร 45.กท 1380 เบนซ์ แก๊ส นายธนาวรรธน์ พรหมมานนท์ 46.กท 5338 เบนซ์ แก๊ส บริษัท สิริมงคลเพาเวอร์เคเบิล จำกัด 47.กท 4985 เบนซ์ แก๊ส นาย ประสิทธิ์ โรจโชติกุล 48.กท 3063 เบนซ์ แก๊ส นางสิณี พฤฒิพรธานี 49.กท 3751 เบนซ์ แก๊ส นายสุรินทร์ ลิ้มตระกูล 50.กท 3426 เบนซ์ แก๊ส นาง ดวงตา จิตวิวัฒนา 51.กต 9847 เบนซ์ แก๊ส บริษัท ซีโมนิค จำกัด 52.กธ 1030 เบนซ์ แก๊ส นายอรรถวุฒิ สุจริต

53.กท 6870 เบนซ์ แก๊ส MR. FARKAS DANIEL 54 .กก 500 เบนซ์ แก๊ส น.ส.วาริน หล่อสุวรรณ 55.กท 4811 เบนซ์ แก๊ส นายอรรถวุฒิ สุจริต 56.กท 5097 เบนซ์ แก๊ส นายแสงอรุณ ธนาดำรงศักดิ์ 57.กต 8532 นิสสัน แก๊ส นายศักดิ์ชาย วัชรพลากร 58.กท 5891 นิสสัน แก๊ส นายเทพ สุนทราเมธากุล 59.กค 800 นิสสัน แก๊ส นายอรรถวุฒิ สุจริต

นครปฐม 21 คัน

1.กท 5475 เบนซ์ แก๊ส นายชัยกรณ์ ปัญญานุสสรณีย์ 2.กท 5476 เบนซ์ แก๊ส นายสุบิน บุญสถิตถาวร 3.กท 2986 เบนซ์ แก๊ส นายสมยศ ทิพย์ธารทอง 4.กท 9211 เบนซ์ แก๊ส นาง กนกวรรณ เกียรติไพบูลย์ 5.กท 7776 เบนซ์ แก๊ส น.ส. นภัทร ธารีปฐมกุล 6.กท 7026 เบนซ์ แก๊ส นายธานินทร์ ศิวะโกศิษฐ

7.กท 7103 เบนซ์ แก๊ส นายทศพล คุณะเพิ่มศิริ 8.กท 7062 เบนซ์ แก๊ส นายเอกวุฒิ เนื่องจำนงค์ 9.กท 9208 เบนซ์ แก๊ส นางดวงตา จิตวิวัฒนา

10.กท 7277 เบนซ์ แก๊ส+เบนซิน นายประเสริฐ ลิ้มวรรณดี 11.กต 9000 นิสสัน แก๊ส บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด 12.กท 7725 นิสสัน แก๊ส นายฤทธิรงค์ อินทรจินดา 13.กท 3264 นิสสัน แก๊ส นายไชยวัฒน์ เตชะวิศิษฐ์พงษ์ 14.กท 6708 นิสสัน แก๊ส นายสามารถ โตแย้ม 15.กท 6640 นิสสัน แก๊ส นายทวีศักดิ์ กิ่งพิกุล 16.กท 2375 นิสสัน แก๊ส น.ส.ใยธนา ทิมสุวรรณ 17.กท 8618 นิสสัน แก๊ส 4 นางสาว พภัสสรณ์ ศรีจักรานนท์ 18.กท 8872 นิสสัน แก๊ส นาย สถาพร กาญจนพิศิษฐ์ 19.กท 6226 นิสสัน แก๊ส นางวรา แดงท่าไม้ 20.กท 7671 นิสสัน แก๊ส นายภูวดิษฐ์ โกมลเกียรติทวี 21.กท 9073 โตโยต้า แก๊ส นายชาญชัย สถิตวราทร

ปราจีนบุรี 20 คัน

1.กง 7846 เบนซ์ แก๊ส นายสมคิด อภิรักษ์วัฒนากุล 2.กง 9934 เบนซ์ แก๊ส นายธนิตย์ กลิ่นแก้ว 3.กง 4004 เบนซ์ แก๊ส นาวาโทณวพล ไวยอนันต์ 4.กง 6524 เบนซ์ แก๊ส นายภาณุ บุปผเวส 5.กง 7876 เบนซ์ แก๊ส นายวีระชัย ศรีขจร 6.กง 7219 เบนซ์ แก๊ส นายมีชัย มีใจเพชร 7.กค 500 เบนซ์ แก๊ส นายณัฐพงษ์ รัตนธน 8.กง 7827 เบนซ์ แก๊ส นายเจม โมลา 9.กจ 2881 เบนซ์ แก๊ส นายนิรันดร์ สุวรรณโชติ

10.กง 9931 เบนซ์แก๊ส นายชาตรี สุขทวี 11.กง 6004 เบนซ์ แก๊ส น.ส.ปภาคุณ พงษ์อุดมกร 12.กง 7826 เบนซ์ แก๊ส นายอำนวย ศุภวราพงษ์ 13.กจ 733 เบนซ์ แก๊ส น.ส.สุพัชนีย์ ยันตนะ 14.กจ 491 เบนซ์ แก๊ส นายชาตรี สุขทวี 15.กจ 255 เบน แก๊ส พล.ต.อ.เขตต์ นิ่มสมบุญ 16.กง 5283 นิสสัน แก๊ส นายอุเทน ยังประภากร 17.กจ 926 นิสสัน แก๊ส นายเถกิงเกียรติ์ พราวศรี 18.กง 5235 นิสสัน แก๊ส นายสิงห์พิทักษ์ ละมูลมอญ 19.กง 9117 ปอร์เช่ เบนซิน นายธเนศ เจริญชัยฤทธิ์ 20.กง 6008 โรลส์-รอยซ์ แก๊ส นายวิระชัย ประจวบสุข

อ่างทอง 9 คัน

1.กค 7244 เบนซ์ แก๊ส นางดวงพร เบี้ยวไข่มุข 2.กค 7684 เบนซ์ แก๊ส นายจำเนียร แกล้วกล้า 3.กค 7381 เบนซ์ แก๊ส นายวิทยา ศิริวินิจ 4.กค 7602 เบนซ์ แก๊ส พ.ต.อ.วราวุธ สกลธนารักษ์ 5.กค 7594 เบนซ์ แก๊ส นายบรรลือ ลิ้มเจริญรัตน์ 6.กค 7532 เบนซ์ แก๊ส นายพัฒนพงศ์ จินดามัย 7.กค 7167 นิสสัน แก๊ส นายกฤษดา สุทธิเทศ 8.กค 7736 นิสสัน แก๊ส นายมงคล ลักษมีเศรษฐ 9.กค 7780 นิสสัน แก๊ส นายชัยวัฒน์ กิตติเรืองทอง

ศรีสะเกษ 8 คัน

1.กง 6016 เบนท์ลีย์ แก๊ส นายอนิวรรต ศรีรุ่งธรรม 2.กง 7711 เบนท์ลีย์ แก๊ส นายนฤนาท ควรสวัสดิ์ 3.กง 3993 เฟอร์รารี แก๊ส บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ ซีสเตม (ไทยแลนด์) จำกัด 4.กง 7676 เฟอร์รารี แก๊ส 1 นายธนธัส ขุนนุช 5.กค 9665 เบนซ์ แก๊ส นายสิริชัย ทุนหิรัญกร 6.กง 7034 ปอร์เช่ แก๊ส นายธนธัส ขุนนุช 7.กง 7130 ปอร์เช่ แก๊ส บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ ซีสเตม (ไทยแลนด์) จำกัด 8.กง 8281 ปอร์เช่ แก๊ส นายอรรถยุทธ คงอินทร์

นครนายก 7 คัน

1.กค 3755 เบนซ์ แก๊ส นายอัครนันท์ อริยศรีพงษ์ 2.กค 3753 เบนซ์ แก๊ส นายวิวัฒน์ ถนอมวรารักษ์ 3.กค 4775 เบนซ์ แก๊ส นายรักเกียรติ โพธิ์พิธี 4.กค 4773 เบนซ์ แก๊ส นายรักเกียรติ โพธิ์พิธี 5.กค 5308 เบนซ์ แก๊ส นายมานิธ มานิธิคุณ 6.กค 5368 นิสสัน แก๊ส นายฉลองรัฐ นิลม่วง 7.กค 3736 นิสสัน แก๊ส นายสุภัทร พุกภักดี

ราชบุรี 1 คัน

1.กค 8998 เบนซ์ แก๊ส นายมาโนช แก้วมา

เชียงใหม่ 1 คัน

1.กข 2222 เบนซ์ เบนซิน นายสฐาพร โตคณิตชาติ