ใครถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ แล้วต้องการขอใหม่ อ่านที่นี่

ใครถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ แล้วต้องการขอใหม่ อ่านที่นี่
Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

     เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘  ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาการออกใบอนุญาตขับรถ สำหรับผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. ๒๕๕๘

     ประกาศระบุว่า  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๖ (๙) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกำหนดเงื่อนไข ในการพิจารณาการออกใบอนุญาตขับรถ สำหรับผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถไว้ ดังต่อไปนี้

     ข้อ ๑ การขอรับใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ ซึ่งมิใช่จากเหตุ ขาดคุณสมบัติเรื่องอายุของผู้ขอใบอนุญาตขับรถ ต้องพ้นกำหนดสามปีไปแล้วนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

     ข้อ ๒ ผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถดังต่อไปนี้ หากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถ ครั้งใหม่ ต้องเริ่มจากการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อ

     ส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว แล้วแต่กรณี เว้นแต่การขอรับ ใบอนุญาตขับรถบดถนน ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ หรือใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นตามมาตรา ๔๓ (๙) ให้ขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดเดิมที่เคยถูกเพิกถอน

     (๑) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
     (๒) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว
     (๓) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
     (๔) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
     (๕) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
     (๖) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
     (๗) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ
     (๘) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ
     (๙) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ
     (๑๐) ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
     (๑๑) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ
     (๑๒) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

     ข้อ ๓ การขอรับใบอนุญาตขับรถตามข้อ ๒ ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนตามแบบที่กรมการขนส่ง ทางบกกำหนด ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด แล้วแต่กรณี โดยผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตสำนึกและปรับพฤติกรรม การขับรถ ณ ที่ทำการของนายทะเบียนที่ยื่นคำขอ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง

     ข้อ ๔ การออกใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ ให้ดำเนินการ ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถและบัตรประจำตัว คนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับ บัตรประจำตัวคนขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ด้วย

     ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป


     ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
     ธีระพงษ์ รอดประเสริฐ
     อธิบดีกรมการขนส่งทางบก