โตโยต้าเมืองสีเขียวที่เชียงราย สร้างประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณชน

โตโยต้าเมืองสีเขียวที่เชียงราย สร้างประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณชน
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

     นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมเปิดโครงการ “โตโยต้าเมืองสีเขียวที่เชียงราย”กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ว่าด้วยการนำองค์ความรู้ของโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรามาประยุกต์เป็นกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เมื่อวันพุธที่ 17ธันวาคม 2557 ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดเชียงราย

 

     โครงการ ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งได้ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 10 ติดต่อกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างและขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก อีกทั้งยังเป็นโครงการที่ช่วยสร้างการรับรู้ให้กับโรงเรียน ชุมชน องค์กรและหน่วยงานต่างๆได้ทราบถึงปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบันอย่างแท้จริงเพื่อนำไปปฏิบัติใช้ภายในโรงเรียนและชุมชนของตนได้ โดยโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมใน 4 แนวทางคือ

     1.การเดินทางอย่างยั่งยืน       
     2.การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
     3.การลดขยะในเมือง
     4.การประหยัดพลังงานไฟฟ้า

     ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ โตโยต้า ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานแก่โรงเรียน 230 แห่ง และ เทศบาลชุมชน 181 แห่งทั่วประเทศ โดยมีการขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมไปยังหน่วยงานเทศบาลและโรงเรียน 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย เกิดโครงการที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนที่เป็นรูปธรรมแล้วกว่า 1,897 โครงการและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 11,000 ตัน


โตโยต้าเมืองสีเขียวที่เชียงราย หรือ Toyota Green Town @ Chiang Rai

     ในปีนี้โตโยต้ามีเป้าหมายที่จะเผยแพร่ความรู้ 4 แนวทางของโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเราไปสู่การรับรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น จึงร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงราย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าที่เชียงราย จัดกิจกรรม “โตโยต้าเมืองสีเขียวที่เชียงราย” หรือ Toyota Green Town @ Chiang Rai เพื่อส่งเสริมชุมชนภายในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวให้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เริ่มจากการเดินทางแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยโตโยต้าส่งเสริมให้ชุมชนนำจักรยานส่วนตัวมาใช้เดินทางระยะใกล้ ด้วยการสนับสนุนจุดจอดรถจักรยานในสถานที่ต่างๆ    อาทิ วัดเชตุพน และสวนสาธารณะหนองปึ๋ง สำหรับนักท่องเที่ยวสามารถขอยืมจักรยานที่โตโยต้าได้สนับสนุนเพื่อใช้เดินทางท่องเที่ยวในเขตเทศบาล โดยมีจุดยืมหลักอยู่ที่อาคารเทิดพระเกียรติฯ ซึ่งมีสถานที่จอดรถยนต์เพื่อให้นักท่องเที่ยวนำรถยนต์ส่วนตัวมาจอดเพื่อใช้จักรยานเดินทางท่องเที่ยวในเขตเทศบาลแทนการใช้รถยนต์
        เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง โตโยต้าได้ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและเทศบาลนครเชียงราย ปลูกป่านิเวศที่สวนสาธารณะหนองปึ๋ง สถานที่ที่ประชาชนในเทศบาลนิยมมาใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อน โดยใช้หลักการปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ของ ศ.ดร. อาคิระ มิยาวากิ ที่ช่วยร่นระยะเวลาการเจริญเติบโตเป็นป่านิเวศได้เร็วขึ้นนับ 10 เท่า พร้อมเพิ่มพื้นที่การปลูกเพื่อให้เป็นอุโมงค์ต้นไม้รอบบริเวณหนองปึ๋ง เพื่อให้เหมาะสำหรับการขี่จักรยานเชิงท่องเที่ยวและสุขภาพ
โตโยต้าสนับสนุนกิจกรรมโตโยต้าเมืองสีเขียวที่เชียงราย ดังนี้

    (1). มอบรถจักรยาน จำนวน 95 คัน ให้กับเทศบาลนครเชียงราย
    (2). มอบจุดจอดรถจักรยาน 4 จุด ให้กับเทศบาล คือ อาคารเทิดพระเกียรติ สวนตุงและโคม วัดเชตุพน และ สวนสาธารณะหนองปึ๋ง โดยทุกจุดจะมีจักรยานให้ยืม ยกเว้นที่สวนตุงและโคม จะเป็นเพียงจุดจอดจักรยาน
    (3). แผนที่เส้นทางการขี่จักรยานในเขตเทศบาล
    (4). การปลูกป่านิเวศที่สวนสาธารณะหนองปึ๋ง

ในเดือนมกราคม 2558 โตโยต้า จะจัดกิจกรรมพิเศษ โตโยต้าเมืองสีเขียว พาเที่ยวเชียงราย โดยคัดเลือกผู้ที่สนใจจำนวน 40 ท่าน มาร่วมกันทำกิจกรรมที่เชียงราย โดยรายละเอียดต่างๆสามารถติดตามได้ทาง www.toyotagreentown.com ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

 

“โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”