KTC Dining Battle รวมแก๊งค์ ตะลุยกิน

KTC Dining Battle รวมแก๊งค์ ตะลุยกิน

KTC Dining Battle รวมแก๊งค์ ตะลุยกิน
S! Travel

สนับสนุนเนื้อหา

KTC Dining Battle รวมแก๊งค์ ตะลุยกินระยะเวลา: 17 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2554

รายละเอียด: - รวมแก๊งค์ 4 - 10 คน เพื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://www.ktc.co.th/diningbattle (การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อสมาชิกในแก๊งค์ได้รับอีเมล์ยืนยันการเข้าแก๊งค์ภายใน 24 ชั่วโมง)

                    - ผู้เข้าร่วมรายการต้องเป็นสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีเท่านั้น

                    - จำกัดจำนวนสมาชิกต่อแก๊งค์อย่างน้อย 4 หมายเลขสมาชิกบัตรเครดิต และสูงสุดไม่เกิน 10 หมายเลขสมาชิกบัตรเครดิต

                    - ชื่อแก๊งค์ (User Name) ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร

                    - 1 หมายเลขบัตรเครดิต สามารถเข้าร่วมได้เพียง 1 แก๊งค์เท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแก๊งค์ได้

                    - สมาชิกในแก๊งค์สามารถใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีในหมวดร้านอาหาร ผับ บาร์ คาราโอเกะ ไม่รวมร้านอาหารในโรงแรมและรีสอร์ท

                    - เมื่อใช้จ่ายทุกๆ 100 บาท จะได้รับ 1 Coin สะสม โดยตรวจสอบสถานะของแก๊งค์ได้ที่ Ktc Real Privilege Facebook และ www.ktc.co.th

                   - สมัครบัตรเครดิตเคทีซีครั้งแรก และได้รับการอนุมัติในช่วงที่มีการจัดโครงการและลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ รับ100 Coins พิเศษเพิ่มเข้าไปในแก๊งค์หลังจบโครงการ

                    - บัตรที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ บัตรเครดิต KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ บัตรเครดิต KTC VISA SME Commercial Card บัตรเครดิต KTC VISA Corporate Gold บัตร KTC CASH Revolve และบัตรสิทธิพิเศษ KTC 24 ทุกประเภท

                    - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

การมอบรางวัล:

                  - รางวัลที่ 1 (แก๊งค์ที่สมาชิกแก๊งค์มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีรวมกันมากที่สุดในหมวดร้านอาหารตามเงื่อนไข) สมาชิกทุกคนในแก๊งค์ จะได้รับ i-Phone4 (32 GB) และ iPod2 (16 GB) อย่างละ 1
เครื่อง
                  - รางวัลที่ 2
บัตรรับประทานอาหาร 20 รางวัล (อันดับรองลงมาตั้งแต่อันดับที่ 2 - 21)

                                 - บัตรรับประทานอาหารที่ร้าน Sizzler 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท

                                 - บัตรรับประทานอาหารที่ร้าน ZEN 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท

                  - รางวัลพิเศษ (บัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดในหมวดการกินที่กำหนดตลอดรายการ)

                                 - Macbook Air 1 รางวัล มูลค่า 33,000 บาท

                  - รางวัลพิเศษสำหรับแก๊งค์กินเก่งประจำเดือน (แก๊งค์ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรสูงสุดในหมวดการกินที่กำหนดในแต่ละเดือนๆ ละ 1 รางวัล รวม 3 รางวัล)

                                 - บัตรรับประทานอาหาร พร้อมคาราโอเกะ ที่ Karaoke City มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท


                  - ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ www.ktc.co.th ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ฝ่ายสื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2828-5401-2, 5404, 5047-49, 5057 โทรสาร 0-2828-5046 อีเมล์ ktc_pr@ktc.co.th