วัดโมคลาน

วัดโมคลานอยู่ในเขตตำบลคอนคา อำเภอท่าศาลา เดิมบริเวณนี้ สันนิษฐานว่าเป็นศาสนสถานของพราหมณ์ในสมัยอาณาจักรศรีวิชัย หลักฐานที่ปรากฏในปัจจุบันเหลือเพียงแนวเสาหิน แกะสลักรอบประตูอาคาร สระน้ำโบราณแท่นตั้งเทวรูป ซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2518