ป้อมเมืองฉะเฉิงเทรา

ป้อมและกำแพงเมืองฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ที่ถนนมรุพงษ์ ในเขตเทศบาลเมือง สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ เพื่อป้องกันข้าศึกศัตรูมารุกราน ปัจจุบันบริเวณหน้ากำแพงจัดเป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำบางปะกง