ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ปราสาทสด๊กก๊อกธม ตั้งอยู่ทางตะวันออกของบ้านหนอง-เสม็ด ตำบลโคกสูง อำเภอตาพระยา เป็นปราสาทที่สร้างด้วยหินทราย หันหน้าไปทางทิศตะวันออก "สด๊กก๊อกธม" เป็นภาษาเขมรแปลว่า "แหล่งของต้นกก" มีอาณาบริเวณกว้างขวาง โบราณสถานแห่งนี้ประ-กอบด้วยองค์ปราสาท 3 หลังมีกำแพงศิลา 2 ชั้น คูน้ำล้อมรอบชั้นใน ยังหลงเหลือโคปุระหรือซุ้มประตู ด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตกมีวิหาร- คด บรรณาลัย 2 หลัง และมีปราสาทหลังกลางเป็นปรางค์ประธาน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษ ที่ 15 ปราสาทสด๊กก๊อกธม สร้างขึ้นเพื่อใช้ประดิษฐานรูปเคารพ และใช้ประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อ ในลัทธิศาสนาฮินดู นอกจากนี้ยังพบศิลาจารึกสด๊กก๊อกธม 2 หลัก ปัจจุบันนี้จารึกสด๊กก๊อกธมเก็บรักษา ไว้ที่หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ที่ปราสาทด้านขวามีสิ่งที่น่าสนใจ คือ หน้าบันที่มีลวดลายจำหลักเป็น- รูปพระโพธิสัตว์ ประทับนั่งเหนือเกียรติมุข ที่เชิงชายเป็นรูปนาคปรก ซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้ามีขนาดใหญ่ เกือบเท่าซุ้มประตูทางเข้าที่ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ส่วนปราสาทด้านซ้ายและปราสาทองค์ ประธานอยู่ในสภาพที่ปรักหักพัง ห่างจากกำแพงด้านนอกเล็กน้อย ทางทิศตะวันออกจะพบสระน้ำขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 200 เมตร ยาวประมาณ 300 เมตร การเดินทางไปปราสาทสด๊กก๊อกธม สามารถใช้รถยนต์เข้าไปได้โดยใช้เส้นทางอรัญประเทศ-ตาพระยา ราว 20 กิโลเมตรจะอยู่ทาง ขวามือและถึงก่อนตัวอำเภอตาพระยา