วัดพระธาตุ

วัดพระบรมธาตุ เป็นวัดใหญ่รองจากวัดพระแก้วที่อยู่ภายในกำแพงถัดจากวัดพระแก้วไปทางทิศตะวันออก มีเจดีย์เป็นประธานก่อด้วยศิลาแลงปนอิฐโดยรอบเจดีย์และวิหารมีกำแพงศิลาแลงเป็นประตูสี่ด้าน ลักษณะการก่อสร้างเป็นแบบศิลปะกำแพงเพชร