วัดราชบูรณะ

วัดราชบูรณะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ทางใต้ของวัดพระศรีมหาธาตุเล็กน้อยครับ ตัวพระอุโบสถมีลักษณะพิเศษคือเศียรนาค ที่ชายคาเป็นนาค 3 เศียร มีลักษณะอ่อนช้อยงดงาม พิจารณาดูตามชื่อแล้ว วัดราชบูรณะน่าจะเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง เชื่อ ว่าเป็นสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เนื่องจากทรงประทับอยู่ที่ เมืองพิษณุโลกถึง25 ปี และทรงมีบทบาททางบำรุงพระศาสนาที่ จังหวัดพิษณุโลกมากที่สุดครับ