วัดเจดีย์ยอดทอง

วัดเจดีย์ยอดทอง ตั้งอยู่บนถนนพญาเสือเช่นเดียวกับวัดอรัญญิก ปัจจุบันเหลือเพียงเจดีย์ทรงบัวตูมครับ ซึ่งเป็นศิลปะสมัยสุโขทัยเพียงองค์เดียว ของจังหวัดที่สมบูรณ์ มีฐานกว้างประมาณ 9 เมตรสูง 20 เมตรครับ