วัดพระพายหลวง

วัดพระพายหลวง ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองด้านทิศเหนือครับ ผังบริเวณวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีคูน้ำล้อมรอบ ๓ ชั้น คูชั้นนอกเรียกคูแม่โจน วัดพระพายหลวงนี้ เป็นศูนย์กลางของชุมชนในระยะแรกก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยโบราณสถานที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด ของวัด คือ พระปรางค์ ๓ องค์ ก่อด้วยศิลาแลง ลักษณะแผนผัง และรูปแบบศิลปะ เป็นเขมรแบบบายน สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ครับ