สวนรุกขชาติซับชมพู

สวนรุกขชาติซับชมพูแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ที่บ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ไปอีก 8 กิโลเมตร จะถึงน้ำตกซับชมพู บริเวณน้ำตกอุดมด้วยป่าไม้ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของชาวเพชรบูรณ์