เมืองพิชัย

เมืองพิชัย อยู่ในตำบลในเมือง ตามทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ห่างจากตัวจังหวัด ๔๕ กม. เป็นเมืองเก่าแก่อยู่ริมฝั่ง แม่น้ำน่านทางทิศตะวันตก สันนิษฐานว่าพระบรมไตรโลกนารถทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป็นเมืองหน้าด่าน มี กำแพงเมืองและคูเมืองสร้างขึ้นไว้กับเจดีย์ต่างๆ ปัจจุบันร่องรอยเมืองพิชัยเก่าเกือบไม่หลงเหลือให้เห็น มีเพียงเจดีย์เก่าที่ วัดหน้าพระธาตุ ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมือง พิชัยมาแต่โบราณครับ