บ้านประทับใจ

บ้านประทับใจ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๑/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าแมต ในเขตเทศบาลเมือง สร้างโดย ใช้เสาไม้สัก ขนาดใหญ่มาก รวม ๑๓๐ ต้น แกะสลัก อย่างวิจิตรบรรจง ตัวบ้านเป็นทรงไทยประยุกต์ เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน เวลา ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ค่าเข้าชมคนละ ๑๐ บาท โทร. (๐๕๔) ๕๑๑๐๐๘, ๕๑๑๒๘๒