วัดพระเจ้าล้านทอง

วัดพระเจ้าล้านทองวัดนี้ตั้งอยู่ในเขตกำแพงเมือง เจ้าทองงั่ว ราชโอรสพระเจ้าติโลกราชเป็นผู้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2032ได้ทรงหล่อพระพุทธรูปองค์หนึ่งหนักล้านทอง (1,200 ก.ก.) ขนานนามว่า พระเจ้าล้านทองเป็น พระประธานหน้าตักกว้าง 2 เมตร สูง 3 เมตรเศษ ในวัดนี้ยังมีพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งได้มาจากวัดทองทิพย์ซึ่งเป็นวัดร้าง เรียกกันว่า และเจ้าทองทิพย์เป็นพระพุทธรูปทองเหลือง พระพักตร์งามมากครับ