วัดสังฆาแก้วดอนหัน

วัดสังฆาแก้วดอนหันมีประวัติตามตำนานว่า สร้างโดยพระเจ้าลวจังกราช เมื่อต้นพรุทธศตวรรษที่ 12แต่พบหลักฐานที่แสดงว่าควรมีอายุอยู่ในราวช่วงไม่เกินพุทธศตวรรษที่ 21 ครับ