วนอุทยานน้ำตกผาเสื่อ

วนอุทานน้ำตกฝาเสื่อ ตั้งอยู่ในเขตตำบลหมอกจำแป่ ตามเส้นทางสู่อำเภอปาย เป็นระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร และแยกไปตาม เส้นทางขึ้นสู่ พระตำหนักปางตอง น้ำตกแห่งนี้ ไหลลงมาจากน้ำตก แม่สะงา ในพม่า มี ๖ ชั้น ชั้นที่คนนิยม เที่ยวมากที่สุด คือผาเสื่อ ซึ่งมีขนาดใหญ่ และน้ำมากตลอดปีครับ