วัดน้ำฮู

วัดน้ำฮูอยู่ที่ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่ออุ่นเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูป แบบเชียงแสน พระเศียร สามารถยกเปิดได้ ภายในเศียรกลวงมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา เป็นพระพุทธรูปสิงห์สามอายุประมาณ 500 ปี ชาวเมืองนับถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับ