อุทยานแห่งชาติสาละวิน

อุทยานแห่งชาติสาละวิน
อุทยานแห่งชาติสาละวินมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บริเวณที่ดินป่าแม่ยวมฝั่งขวาและป่าสาละวิน ในท้องที่ตำบลเสาหิน ตำบลบ้านกาดตำบลแม่คง ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง และตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสาละวินซึ่งกั้นพรหมแดนระหว่างไทยกับพม่าครับ