หมู่บ้านสวยงามบ้านแม่ลามาหลวง

หมู่บ้านสวยงามบ้านแม่ลามาหลวงอยู่ในเขตตำบลสบเมย เป็นหมู่บ้านชาวเขาที่ตั้งอยู่กลางหุบเขา ซึ่งราษฎรอยู่ร่วมกันอย่างสงบ ระยะทางจากที่ตั้งอำเภอสบเมยถึงหมู่บ้านประมาณ 32 กิโลเมตร เป็นทางรถยนต์ 27 กิโลเมตร และเดินทเข้าไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตรครับ