วัดเจ็ดยอดหรือวัดโพธารามวิหาร

วัดเจดีย์เจ็ดยอด หรือวัดโพธารามวิหาร สันนิษฐานว่า สร้างในระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๘-๑๒ ด้วยฝีมือช่าง ชาวอินเดีย และได้รับการตกแต่ง เพิ่มเติม ในรัชสมัยของ พระเจ้าติโลกราชสร้างด้วยศิลาแลง ประดับด้วยลวดลาย ปูนปั้น งดงาม และเคยเป็น ที่ทำสังคายนา พระไตรปิฎก มาครั่งหนึ่งด้วยครับ