พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ในตัวเมือง ตามเส้นทางหลวง หมายเลข ๑๐๑ ก่อนเข้าตัวเมือง จะมีทางแยกซ้ายมือ ไปสู่พิพิธภัณฑ์ เดิมเป็นที่ประทับของ เจ้าผู้ครองนครน่าน เรียกว่า "หอคำ" ภายใน จัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุ ต่างๆ ประวัติศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือ และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ สิ่งสำคัญที่สุดคือ "งาช้างดำ" ซึ่งไม่ทราบประวัติ ความเป็นมา สันนิษฐานว่า เป็นงาข้างซ้าย มีสีน้ำตาลเข้ม ไปทางดำ มีรูปลักษณะ เป็นงาปลียาว ๙๔ เซนติเมตร หนัก ๔๘ กิโลกรัม งาช้างดำนี้ ถือเป็นของคู่บ้าน คู่เมืองของจังหวัดน่าน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ทุกวัน เว้นวันจันทร์อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์