ภูเขาไฟผาลาด

ภูเขาไฟผาลาดจังหวัดลำปาง เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีภูเขาไฟ นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้โดยใช้เส้นทางสายลำปาง-แม่เมาะ เมื่อถึงตำบลผาลาด ก็จะพบถนนแยกขวาซึ่งจะมีป้ายบอกทางไปยังภูเขาไฟ บริเวณใกล้ปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้วครับ