ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ด้านตะวันตกเฉียงใต้ หลักเมืองมีจำนวน ๓ หลัก ทำด้วยไม้สัก สันนิษฐานว่ามีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปีมาแล้ว โดยที่หลักที่หนึ่งสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2400 ครับ