พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ประดิษฐานอยู่ในพระมณฑปหน้าศาลากลางจังหวัด สร้างด้วยโลหะผสมรมดำปางสมาธิ ชาวบ้านเรียกว่า "หลวงพ่อดำ" สร้างขึ้นพร้อมกัน ๔ องค์ เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ ๔ ทิศ ของประเทศครับ