หมู่บ้านหัตถกรรมโคกเมือง

หมู่บ้านหัตถกรรมโคกเมือง หมู่บ้านโคกเมืองนี้ เคยเป็นหมู่บ้านที่ชนะเลิศ อพป. ปี พ.ศ. 2529 มีการทอเสื่อกก เสื่อลายขิต ทอผ้าใหมและทำผลิตภัณฑ์จากรังไหม ที่ประณีตสวยงามจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวด้วยครับ