บ้านหนองเขื่อนช้าง

บ้านหนองเขื่อนช้าง เป็นหมู่บ้านทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ทำหมอนขิต อยู่ในเขตบ้านหนองเขื่อนข้าง ตำบลบ้านสองคอน ห่างตัวเมืองราว12 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายมหาสารคาม-โกสุมพิสัย แล้วแยกซ้ายกิโลเมตรที่ 47-48 ไปตามทางลูกรังสาย1027 สู่บ้านโนนตาล 2 กิโลเมตร แล้วเลยไปถึงหมู่บ้านหนองเขื่อนช้างครับ