แหล่งโบราณคดีภูผายา

แหล่งโบราณคดีภูผายา ตั้งอยู่ทางเหนือของบ้านนาเจริญ ตำบลดงมะไฟ เป็นภูเขาหินปูนที่แยกตัวออกมาจากเทือกเขาภูพานมีภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ปรากฏตามผนังถ้ำเป็นจำนวนหลายส่วน สันนิษฐานว่าภาพเขียน ถ้ำภูผายามีอายุระหว่าง 2,000-3,000 ปีครับ