เขาชะอางค์และถ้ำต่างๆ

เขาชะอางค์และถ้ำต่างๆอยู่ในเขตท้องที่อำเภอบ่อทอง ในฐานะเป็นดินแดนประวัติศาสตร์ และมีแนวโน้มที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี จากการสำรวจของกลุ่มที่มีแนวคิดด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ศึกษาค้นคว้าในด้านประวัติศาสตร์ และกรมศิลปากรจะพบว่าบริเวณรอยต่อ 4 จังหวัดของภาคตะวันออกของประเทศไทย ได้แก่จังหวัดระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี คือบริเวณเทือกเขาละอาง หมู่บ้านคลองตาเพชร อำเภอบ่อทอง ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่สำคัญแห่งหนึ่ง และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารในส่วนหนึ่งของจังหวัด มีเทือกเขาหินปูน และมีถ้ำสวยงามมากนับเป็นร้อย ๆ ถ้ำเป็นเทือกเขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยหลืบ ถ้ำ เพิงผาจำนวนมากมายที่มีความสวยงามแตกต่างกันไปอย่างน่าพิศวง