พระตำหนักเกาะสีชัง

พระตำหนักเกาะสีชังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงใช้เกาะสีชังเป็นสถานที่พักผ่อนพระราชอิริยาบท เช่นเดียวกับสมเด็จพระราชบิดา (รัชกาลที่ 4) เหตุที่พระองค์เสด็จมาประทับบ่อยครั้ง จึงได้โปรดให้สร้างพระตำหนักที่ประทับขึ้นบนเกาะสีชัง 3 หลัง คือ พระตำหนักวัฒนา พระตำหนักผ่องศรี และพระตำหนักภิรมย์ จุดประสงค์หลัก ก็เพื่อจะได้ทรงใช้เป็นสถานที่รักษาพระโรคของสมเด็จพระบรมราชินีนาถตลอดจนพระบรมวงศาสนุวงศ์ และในบางโอกาสก็ได้ทรงใช้เป็นสถานที่ปรึกษาข้อราชการกับหมู่อำมาตย์ข้าราชบริพารอีกด้วย