เขาวัง

เขาวัง เป็นภูเขาลูกย่อม สูงประมาณ ๔๔ เมตร อยู่ห่างจากตัวเมือง ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ ๒ กม. มีทางรถยนต์ ถึงยอดเขา พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างพระราชวัง บนเขานี้ แต่ทรงเสด็จ มาประทับ เพียงครั้งเดียว เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๐ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๗ โปรดเกล้าอุทิศให้ เป็นธรณีสงฆ์ ผู้มีศรัทธา ได้ซ่อมแซมดัดแปลง ตำหนักต่าง ๆ เป็นโบสถ์และกุฎิสงฆ์ ต่อมาได้ยกขึ้น เป็นวัดเรียกว่า วัดเขาวัง