พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทย

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง เป็นแหลงศึกษา ค้นคว้า เรื่องราวเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตวัฒนธรรม ของชุมชนท้องถิ่น จัดแสดงโบราณศิลปวัตถุ คัมภีร์ ใบลาน และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่แสดงถึง มรดกทางภูมิปัญญา ของท้องถิ่น เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.