วัดไผ่โรงวัว

วัดไผ่โรงวัว สร้างขึ้นในสมัยปัจจุบัน ประมาณปี ๒๔๖๙ อยู่ที่ตำบลบางตาเถร ริมคลองพระยาลันลือ อำเภอสองพี่น้อง เป็นที่ประดิษฐาน "พระพุทธโคดม" ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหล่อโลหะ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดหน้าตักกว้าง๑๐ เมตร สูง ๒๖ เมตร ภายในบริเวณวัด มีสิ่งก่อสร้าง เกี่ยวกับพุทธศาสนา เช่น วังสามฤดู ของเจ้าชายสิทธัตถะ สถานที่แสดงปฐมเทศนา ตรัสรู้ และปรินิพพาน เมืองนรก เป็นต้น การเดินทาง ใช้เส้นทางหมายเลข ๓๒๑ ไปอำเภอสองพี่น้อง แล้วแยกขวาไปวัดไผ่โรงวัว