เนินวัดพระงาม

เนินวัดพระงามเนินนี้ตั้งอยู่ที่วัดพระงาม ตำบลนครปฐมห่างจากพระปฐมเจดีย์ไปเล็กน้อย เป็นซาก พระเจดีย์ที่มีขนาดสูงใหญ่ของวัดวัดหนึ่งในสมัยทวาราวดี เช่น เดียวกันกับองค์พระปฐมเจดีย์ เพราะโบราณ- วัตถุที่ขุดค้นพบในบริเวณนี้ล้วนแต่เป็นของเก่าแก่ฝีมือสมัยทวาราวดีทั้งสิ้น เช่นเดียวกันกับที่ขุดได้ในบริเวณ องค์พระปฐมเจดีย์ มีพระพุทธรูปศิลาหักพัง พระเสมาธรรมจักรกวางหมอบ พระพุทธรูปสำริด พระพิมพ์ดินเผาเฉพาะที่ขุดได้ในบริเวณนี้ ฝีมืองามมาก ยากที่จะหาที่อื่นเทียบได้ ปัจจุบันเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หลายองค์และที่แตกหักเก็บไว้ที่องค์พระปฐมเจดีย์เป็นอันมาก ที่เรียกว่า วัดพระงามนั้น สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงอธิบายว่าเพราะพระพุทธรูปดินเผา ที่ขุดได้จากบริเวณวัดนี้งามเป็นเลิศนั่นเอง