พุทธมณฑล

พุทธมณฑลเป็นพระพุทธศาสนสถาน ที่สำคัญแห่งหนึ่ง มีบริเวณเนื้อที่ทั้งหมด ๒,๕๐๐ ไร่ ณ ตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี และตำบลระทึก อำเภอสามพราน ในบริเวณมีการปลูกต้นไม้ นานาชนิด และได้จัดสร้างปูชนียสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา อันได้แก่ที่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และปฐมเทศนา จำลองไว้ที่พุทธมณฑลนี้ อีกทั้งยังมีพระพุทธรูปปางลีลา ซึ่งมีความสูง ๒,๕๐๐ กระเบียด หรือ ๑๓.๗๕ เมตร นามว่า "พระศรีศากยทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์" ประดิษฐานเป็นศรีสง่า และเป็นที่เคารพสักการบูชาอยู่ด้วย