โบสถ์และวิหารวัดธรรนมโฆษก(วัดโร

วัดธรรมโฆษก (วัดโรงโค)ตั้งอยู่ที่ถนนศรีอุทัยเขตเทศบาลเมืองเป็นวัดที่สร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เคยใช้เป็นที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒสัตยาของข้าราชการ เมืองอุทัยธานีและเป็นลานประหารนักโทษ มีสิ่งก่อสร้างสำคัญคือ โบสถ์ สมัยรัตนโกสินทร์ มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่มีความงดงามมาก วิหาร มีขนาดใหญ่ยกพื้นสูงกว่าโบสถ์ ประดิษฐานพระพุทธรูปประมาณ ๒๐ องค์ มีประตูไม้จำหลักลายงดงาม ด้านหน้าโบสถ์และวิหารมีพระปรางค์และเจดีย์เรียงรายอยู่ ๒-๓ องค์