วัดอุโปสถาราม

วัดอุโปสถารามเดิมชื่อวัดโบสถ์มโนรมย์ ชาวบ้านเรียกว่าวัดโยสถ์ เป็นวัดเก่ดาแก่อยู่ริมลำน้ำสะแกกรังในเขตเทศบาลเมืองตลาดสดเทศบาล มีสะพานข้ามแม่น้ำไปยังวัดอุโบสถาราม ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะเทโพ มีอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ สิ่งที่น่าสนใจได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์เป็นภาพเขียนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เกี่ยวกับพุทธประวัติเรื่อมตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพาน ฝีมือประณีตมาก และจิตรกรรมฝาผนังในวิหาร เป็นฝีมือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นครับ