พระแสงราชศัสตราวุธประจำเมืองอุท

พระแสงราชศัสตราวุธประจำเมืองอุทัยธานีสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นพระแสงดาบที่จังหวัดอุทัยธานีได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งเสด็จพระราชดำเนินประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือ ที่เมืองอุทัยธานี เมื่อ พ.ศ. 2444 เป็นพระแสงดาบที่พระราชทานเป็นอันดับ 3 ครับ