วัดอ่างทองวรวิหาร

วัดอ่างทองวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด วัดอ่างทองเป็นวัดในสมัยรัตนโกสินทร์แต่เดิมเป็นวัดราษฎร์เล็ก ๆ 2 วัด คือ วัดโพธิ์เงินและวัดโพธิ์ทอง อู่ชิดติดกัน สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 4 แล้วได้พระราชทานนามว่า "วัดอ่างทอง" และได้แบ่งหมู่กุฎิวัดโพธิ์ทองเป็น "คณะใต้" หมู่กุฏิวัดโพธิเงินเป็น "คณะเหนือ" ครับ