วัดท่าสุทธาราม

วัดท่าสุทธาวาสตั้งอยู่ที่อำเภอป่าโมกเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสงคราม การพาณิชย์ และเป็นหลักฐานบ่งบอกถึงอารยธรรมในอดีต วัดนี้ได้รับการบูรณะต่อเนื่องกันมาโดยตลอด ถึงปรากฎหลักฐาน พระพุทธรูป และโบราณวัตถุสมัยต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก สังข์เลี่ยมโลหะเปียกทองตลอดจนเครื่องถ้วยชาม อีกทั้งมีพระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้อัญเชิญบรรจะไว้ในพระโกศทองคำลงยาราชาวดี ฝีมือช่างหลวงในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีความละเอียดงดงามมาก วัดนี้อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศตะวันออกเขตตำบลบางเสด็จ หากใช้เส้นทางสายอยุธยา-อ่างทอง(ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙) ทางเข้าวัดอยู่ทางซ้ายมือ