พระพุทธนิโรคันตราย

พระพุทธนิรโรคันตรายเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญองค์หนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานไว้ให้แก่ชาวจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำทิศตะวันออกประดิษฐานอยู่ที่ศาลาจตุรมุข บริเวณวัดศาลาแดงตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดสระบุรีครับ