พระนายรายณ์ราชนิเวสน์

พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์อยู่ในตัวเมืองลพบุรี ชาวเมืองลพบุรีเรียกว่า "วังนารายณ์" เป็น พระที่นั่งที่สร้างสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อใช้เป็นที่ประทับ ประกอบไปด้วยกำแพงพระราชวังมี 3 ชั้น แบ่งเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอกพระราชฐานชั้นกลาง และพระราชฐานชั้นใน ก่อสร้างด้วยอิฐถือปูน กำแพงพระราชวังทั้งหมดมีใบเสมาอยู่ข้างบนกำแพง เว้นระยะอย่างสวยงาม กำแพงเหล่านี้ภายในมักเจาะ ช่องเล็ก ๆไม่ทะลุ ตอนบนทำเป็นรูปโค้งคล้ายกลีบบัว ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้โปรดฯ ให้ซ่อมแซมขึ้นใหม่ใน พ.ศ. 2399 เพื่อเป็นราชธานีชั้นใน และพระราชทานชื่อว่า "พระนารายณ์ราชนิเวศน์" ภายในมีพระที่นั่งและตึกต่าง ๆ ซึ่งได้สร้างขึ้นใน รัชกาล สมเด็จพระนารายณ์ฯ และรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว