หมู่ตึกพระประเทียบ

หมู่ตึกพระประเทียบอยู่หลังพระที่นั่งพิมานมงกุฏ ซึ่งเป็นเขตพระราชฐานฝ่ายใน เป็นตึกชั้นเดียว 2 หลัง ก่อด้วยอิฐถือปูนสูง 2 ชั้นมี 8 หลัง สร้างขึ้นเพื่อเป็ฯที่พักของข้าราชการฝ่ายในที่ตามเสด็จรัชกาลที่ 4 เมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองลพบุรีครับ