พระที่นั่งวิหารสมเด็จ

พระที่นั่งวิหารสมเด็จตั้งอยู่ตอนใต้สุด เป็นปราสาทยอดปรางค์มีมุกหน้าหลังยาว แต่มุขข้างสั้น มีกำแพงแก้วล้อม 2 ด้าน ตามพงศาวดารกล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2186 เพื่อแทนพระที่นั่งมังคลาภิเษกที่ถูกฟ้าผ่าไฟไหม้ชาวบ้านเรียกว่า "ปราสาททอง"