วังจันทรเกษมหรือวังหน้า

วังจันทรเกษมหรือวังหน้าตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก สร้างในสมัยสมเด็จพระยุพราชและพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ ครั้งเสียกรุงเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ ถูกไฟไหม้ หมดไม่มีซากโบราณสถานหลงเหลือเลย สถานที่ต่าง ๆ ในพระราชวังจันทรเกษมสร้างใหม่ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยโปรดให้สร้างตามแผนผังเดิมเพื่อใช้เป็นที่ประทับ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น "อยุธยาพิพิธภัณฑ์" และปัจจุบันคือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม