อนุสาวรีย์พระนางเรือล่ม

อนุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ (อนุสาวรีย์พระนางเรือล่ม) ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระราชวัง ก่อสร้างด้วยหินอ่อน ก่อเป็นแท่งหกเหลี่ยม สูง 3 เมตร บรรจุพระสริรังคาร ของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระมเหสีในพระบาทสมเด็จระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ